SİTE KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ 

 

Bu internet sitesini 1001kilif.com (Kısaca "SİTE" olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu SİTE'de sunulan hizmetlerden yararlananlar veya herhangi bir şekilde SİTE'ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır. 

 

1.    KULLANIM KOŞULLARI 

 

1.1.    Bu SİTE'de sunulan hizmetler “İhsaniye Mah. Hatipler Sok. No: 39/A Nilüfer/BURSA” adresinde bulunan 1001 KILIF (Bundan böyle kısaca 1001 KILIF olarak anılacaktır.) tarafından sağlanmaktadır ve SİTE'nin kanuni sahibi 1001 KILIF olup SİTE üzerinde her türlü kullanım ve tasarruf yetkisi 1001 KILIF’a aittir. 
1.2.    İşbu kullanım koşulları, 1001 KILIF tarafından gerektiğinde değiştirilebilir. Değişiklik olması halinde, bunlar SİTE'de yayınlanacak ve aynı tarihten itibaren geçerli olacaktır. 
1.3.    SİTE hizmetlerinden faydalanan ve SİTE'ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi, 1001 KILIF tarafından işbu kullanım koşulları hükümlerinde yapılan her değişikliği, önceden kabul etmiş sayılmaktadır. 
1.4.    1001 KILIF, bu SİTE'de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları ve içeriği dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. 

 

2.    SÖZLEŞME TANIMLARI 

 

SİTE : 1001 KILIF tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi ortamdan erişimi mümkün olan internet sitesidir. 
ÜYE : 1001 KILIF'tan ürün satın almak üzere faydalanmak isteyen, seçmiş olduğu üyelik formunu eksiksiz doldurarak, tarafından üyelikleri onaylanarak, kabul edilen her gerçek kimlik sahibi gerçek ve tüzel kişilerdir. 
KULLANICI: 1001 KILIF internet sitesini alışveriş yaparak veya alışveriş yapmaksızın ziyaret eden kişidir.
LİNK: SİTE üzerinden bir başka internet sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir internet sitesinden SİTE'ye dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantıdır. 
İÇERİK: SİTE'de veya herhangi bir internet sitesinde yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, program, rakam, fiyat, vs. görsel, yazılı ve işitsel imgelerdir. 
SİTE KULLANIM KOŞULLARI SÖZLEŞMESİ: SİTE vasıtası ile sunulmakta olan ticari ve kişiye özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak gerçek veya tüzel kişilerle 1001 KILIF arasında elektronik ortamda akdedilen işbu sözleşmedir. 
KİŞİSEL BİLGİ: Üyenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, SİTE'nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati, vs. bilgilendirilir. 

 

3.    HİZMETLERİN KAPSAMI 

 

3.1.    1001 KILIF’ın, SİTE üzerinden sunacağı hizmetler genel itibariyle elektronik ticaret kapsamına dahil olan mesafeli satış işlemlerinden ibarettir. 
3.2.    1001 KILIF’ın SİTE üzerinden vereceği hizmetler sınırlı sayıda olmamak üzere; 1001 KILIF’a ait www.1001kilif.com adresinde satışa sunulan ürünlerin; ÜYE tarafından bedeli ödendikten sonra, tedarikçinin stok durumunun müsait olması halinde, yani sözleşmenin satıcıya yüklediği; “malın teslim edilmesi" borcunun ifa edilebilir olması durumunda; taahhüt edilen sürede malın müşteriye, kargo firması tarafından, 1001 KILIF adına ayıpsız olarak teslimidir. 
3.3.    1001 KILIF, SİTE üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbest olup, hizmetlere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri SİTE’de yayınlamasıyla yürürlüğe koymuş addedilir. 
3.4.    SİTE bünyesinde sunulacak hizmetlerden yararlanabilmek için kullanıcıların 1001 KILIF tarafından belirlenecek ve SİTE’nin ilgili bölümünün içeriğinde belirtilecek özellikleri taşıması gereklidir. 
3.5.    1001 KILIF, bu özellikleri belirlemekte tamamen serbest olup, özelliklere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri SİTE’de yayınlamasıyla yürürlüğe koymuş addedilir.

 

4.    GENEL HÜKÜMLER 

 

4.1.    ÜYE, SİTE’ye ÜYE olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru ve güncel olduğunu kabul eder. 
4.2.    ÜYE, 1001 KILIF’ın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder. 
4.3.    ÜYE, 1001 KILIF tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, ÜYE’nin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından 1001 KILIF’a karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, 1001 KILIF’ın söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır. 
4.4.    ÜYE, SİTE’yi kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran ÜYE’yi bağlayacaktır. 
4.5.    ÜYE, SİTE’yi hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, ÜYE başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virüs, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz. İşbu hükme aykırılık halinde üçüncü kişi yahut kurumlar tarafından 1001 KILIF’a iletilebilecek her türlü talep için 1001 KILIF, ÜYE’ye rücu edebilecektir ve bu durumda doğabilecek hukuki ve cezai sorumluluk münhasıran ÜYE’ye aittir. 
4.6.    SİTE’de ÜYE’ler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin 1001 KILIF ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. 1001 KILIF, ÜYE tarafından girilen hukuka aykırı içerikleri yayından kaldırabilir. 
1001 KILIF’ın, ÜYE’nin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle ÜYE’nin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. 
4.7.    1001 KILIF, ÜYE verilerinin ÜYE şahsı dışındaki kişilerce okunmasından ve ÜYE yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. 
ÜYE, 1001 KILIF çevrimiçi kanallarının kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden 1001 KILIF’tan tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir. 
ÜYE, diğer 1001 KILIF kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen ÜYE’ye aittir. 
4.8.    SİTE’nin tasarımı 1001 KILIF mülkiyetinde olup, buna ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar ÜYE tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu internet sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri, sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır. 
ÜYE, işbu hükmü ihlal etmesi halinde 1001 KILIF’ın uğrayabileceği tüm zararları tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder. 
4.9.    1001 KILIF, ÜYE’nin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya 1001 KILIF’a tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) 1001 KILIF ve 1001 KILIF internet sitesi haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde, ilgili mercilere açıklayabilir. 
4.10.    SİTE’nin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkânlar dâhilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda ÜYE, SİTE’ye girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır. 
4.11.    İşbu sözleşme ÜYE’nin üyeliğini iptal etmesi veya 1001 KILIF tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. 
4.12.    1001 KILIF, ÜYE’nin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda ÜYE’nin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir. 
4.13.    ÜYE’nin, üyelik kaydı yapması ÜYE’nin SİTE KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ’nde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve SİTE KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ’nde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. 
4.14.    İşbu sözlesme ÜYE’nin ÜYE olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir. İşbu sözleşme ÜYE’nin üyeliğini iptal etmesi veya 1001 KILIF tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. 

 

5.    SORUMLULUGUN SINIRLANDIRILMASI 

 

5.1.    1001 KILIF, SİTE ’ye erişilmesi, SİTE’nin ya da SİTE’deki bilgilerin ve diğer verilerin, programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. 
5.2.    1001 KILIF, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bu SİTE’ye ya da link verilen diğer internet sitelerine erişilmesi ya da SİTE’nin kullanılması ile 1001 KILIF’ın, kullanım/ziyaret sonucunda, doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme ve diğer masraflar da dahil olmak üzere her tür zarar ve talep hakkından ayrı kılındığı kabul edilmektedir. 

 

6.    SÖZLEŞMENİN DEVRİ 

 

6.1.    1001 KILIF, bu sözleşmeyi bildirimsiz olarak istediği zaman kısmen veya bütünüyle devredebilir. Ancak ÜYE bu sözleşmeyi veya herhangi bir kısmını başka bir tarafa devredemez. Bu türden bir devir girişimi geçersizdir. 

 

7.    MÜCBİR SEBEPLER 

 

7.1.    Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, 1001 KILIF işbu SİTE KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ’ni geç ifa etmekten veya ifa etmemekten dolayı yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, 1001 KILIF açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için 1001 KILIF’ın herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. 

 

8.    UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ 

 

8.1.    İşbu SİTE KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ’nden kaynaklanacak ihtilaflar Türk Hukuku’na tâbidir ve işbu ihtilafların çözümlenmesinde Bursa Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 
8.2.    1001 KILIF’ın, ÜYE’nin bulunduğu ülkede dava açma hakkı saklıdır. 

 

9.    YÜRÜRLÜK VE KABUL 

 

9.1.    İşbu SİTE KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ, 1001 KILIF tarafından SİTE içeriğinde ilan edildiği tarihte yürürlük kazanır. ÜYE’ler, işbu sözleşme hükümlerini SİTE’yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. 
9.2.    1001 KILIF, dilediği zaman işbu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir, değişiklikler SİTE üzerinden yayınlanır ve aynı tarihte yürürlüğe girer. 

 

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Sizlere en iyi alışveriş deneyimini sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için KVKK sözleşmesini inceleyebilirsiniz.